-44%

Woolite Blue Passion Spray do pielęgnacji tkanin 300 ml 300 ml

Producent: Woolite

zł15,48

zł27,86

Dostępność: Dostępne 5+ sztuk (08.06.2020)
Storage and use

Rodzaj przechowywania

Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
1. Przesuń zabezpieczenie, aby uruchomić spust.
2. Zachowaj odległość 20-30 cm od spryskiwanych powierzchni.
3. Skieruj w stronę przeciwną do twarzy, naciśnij na spust przynajmniej 3 razy, aby uwolnić zapach.
Wykonaj test na niewidocznej części ubrania.

Przechowywanie

Data ważności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Detailed Data

A.I.S.E. Ostrzeżenia

  • Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
  • Przechowywać poza zasięgiem dzieci
  • Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Regulacje CLP

wykrzyknik - Uwaga

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. NIE JEST PRZEZNACZONY DO UBRAŃ DLA NIEMOWLĄT I DZIECI. NIE rozpylać bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta domowe. Nie zastępuje dobrych praktyk higienicznych. Przechowywać produkt z dala od żywności i napojów.

Język produktu

Główny język opisu - polski
Język danych - polski

Języki na opakowaniu

  • czeski
  • polski
  • słowacki

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna - Spray do pielęgnacji tkanin
Wariant - Blue Passion

0 Opinii

Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby obejrzeć